>U Susret Danu Oslobođenja Mostara: Partizanske postrojbe u mostarskoj operaciji 2.dio

Posted on February 14, 2011

0


>

9. dalmatinska divizija

Ratni put:

Formirana je u Uništima 03. listopada 1942. Djelovala je u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori, Hercegovini i Dalmaciji. Sudjelovala je u bitkama na Neretvi i Sutjesci, u ovladavanju Dubrovnikom i Risnom, u Mostarskoj operaciji, kao i u završnim ratnim operacijama u Hrvatskom primorju i Istri. U sastav 9. dalmatinske divizije ušla je u siječnju 1945. u zapadnoj Hercegovini. Do tada je djelovala u sastavu 2. crnogorskog korpusa. Proleterskom brigadom proglašena je 1944. godine. Zapovjednu strukturu ove brigade sumnjiči se zbog zločina nad hercegovačkim franjevcima u Mostarskom gracu.

Zapovjednik: major Bruno Vuletić

Photobucket

Rodio se u Sinju 1924. godine. Partizanskim postrojbama priključio se, 1941., kao sedamnaestogodišnji učenik sinjske gimnazije. Članom jugoslavenske komunističke partije postao je 1942. U vrijeme rata obnašao je dužnost zapovjednika bataljuna, zamjenika i zapovjednika brigade. Po završetku rata, dugi niz godina bio je izaslanik JNA u NR Kini, a u mirnodopskim uvjetima jedno je vrijeme zapovijedao divizijom i armijom. Obnašao je i dužnost pomoćnika saveznog sekretara (pomoćnik ministra obrane) a dugi niz godina radio je i kao načelnik vojnog kabineta Josipa Broza. U komunističkoj Jugoslaviji završio je Diplomatsku školu i Visoku vojnu akademiju. Sedamdesetih godina bio je i alkarski vojvoda sinjskih alkara. 

Politički komesar: major Ante Jerkin

3. dalmatinska brigada 

Ratni put:

Formirana je u Vrbi kod Muća 12. studenoga 1942. Djelovala je na području Sinja, Vrlike, Kozjaka i Kosova, te u zapadnoj Hercegovini, Crnoj Gori i Sandžaku. U sastavu 9. divizije sudjelovala je u kninskoj, tršćanskoj i mostarskoj operaciji.

Zapovjednik: major Josip Babin

Rođen je 1915. u Kaštel Starom. Prije rata radio je kao radnik. Član komunističke partije od 1935. Partizanskom pokretu pristupio 1941. i jedan je od organizatora partizanskog ustanka u Dalmaciji. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara bataljuna, zapovjednika brigade, načelnika štaba divizije, itd. Po okončanju rata obnašao je dužnosti zapovjednika divizije, pomoćnika zapovjednika vojnog područja, te druge stožerne dužnosti na korpusnoj i armijskoj razini. Završio je vojnu akademiju JNA i tečaj operatike. S djelatnih dužnosti u JNA otišao je 1965. godine s činom general-potpukovnika.

Politički komesar: major Danilo Simonović

4. dalmatinska brigada 

Ratni put:

Formirana je u Sošićima, na Biokovu, 05. siječnja 1943. Sudjelovala je u bici na Neretvi i prijenosu ranjenika. Raspuštena je 12. travnja, a ponovo formirana 12. rujna 1943., kao Splitska brigada. Djelovala je u Dalmaciji, Hercegovini, i Bosni, te u završnim operacijama u Lici i Istri, kao naravno i u Mostarskoj operaciji. Brigada je došla u zapadnu Hercegovinu 21. prosinca 1944. i sve do 27. siječnja 1945. i početka operacije BURA bila je angažirana na opsjedanju Širokog Brijega. U operaciji Bura u rasulu se povukla prema Vrgorcu. Brojala je oko 1200 vojnika. Uglavnom iz Dalmacije. U sastavu brigade bilo je i oko 300 Talijana. 

Zapovjednik: major Ivan Gaće

Politički komesar: Paško Mijan

Zamjenik političkog komesara: Berislav Badurina

Rođen je u Sinju 1924. Prije rata učenik. Partizanskom pokretu priključio se 1941. a član KPJ od 1942. Tijekom rata obnašao je dužnosti zamjenika političkog komesara brigade i načelnika propagandnog odjela korpusa. Poslije rata bio je vojni izaslanik u nekoliko zemalja, radio je u Generalštabu JNA, a od 1970. angažiran je u SSIP-u. Bio je veleposlanik SFRJ u nekoliko država i šef kabineta Josipa Broza. Završio je Visoku vojnu akademiju i Ratnu školu JNA.

13. dalmatinska brigada 

Ratni put brigade:

Formirana je krajem rujna 1943. godine kao južnodalmatinska brigada. Djelovala je na otocima Šipanu, Visu, Korčuli i Mljetu, na Pelješcu, u srednjoj Dalmaciji, Bosni i Lici. Koncem 1944. i početkom 1945. djelovala je u zapadnoj Hercegovini. Raspuštena je početkom ožujka 1945. godine.

Zapovjednik: major Mate Meštrović

Politički komesar: major Čedomil Cvrlje
Advertisements
Posted in: antifašizam